Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA Nr.51 / 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020


Art.l. Impozitele și taxele locale constituie venituri proprii la bugetul local;

Art.2. Impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,2 asupra valorii impozabile a clădirii determinată potrivit criteriilor și normelor de evaluare prevăzute în Legea nr.227/2015, astfel:

 1. Clădiri:
  1. cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, piatra naturală sau din alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic= 600 lei/mp
  2. cu pereţi exteriori din lemn,paiantă, vălătuci,cărămidă nearsă și alte materiale nesupuse  unui tratament termic şi/sau chimic = 200 lei /m.p.
 2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
  1. Cu cadre din beton armat sau pereţi exteriori din cărămida arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic = 175 lei/mp
  2. cu pereti exteriori din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci = 75 lei/m.p.      

                        

Art.3. (1) Cu data de  1 ianuarie 2020, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrarea ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Art.4. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor se vor aplica următorii coeficienţi de corectie pozitivă:

 1. a) pentru satul Hamcearca zona C rang IV = 1,00;
 2. b) pentru satele, Balabancea şi Nifon, zona C rangul V = 0,95;
 3. c) pentru satul Caprioara, zona D, rangul V = 0,90.

Art.5. – (1) Impozitul pe terenul din intravilanul localitatilor, cu destinaţia de curţi şi constructii, se stabileste pe localitati și zone după cum urmează:

 1. pentru localitatea Hamcearca zona C, rang IV = 450 lei/ha
 2. pentru localităţile: Balabancea şi Nifon situate în zona C,rang. V = 380  lei/ha
 3. pentru satul Caprioara, zona D, rangul V = 230 lei/ ha.

(2) Suprafata de teren din intravilan, care în registrul agricol este înregistrată cu altă destinaţie decât cea de curti și constructii va fi impozitată astfel:

 

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Satul

Hamcearca

Lei / ha

Satul Balabancea

Lei / ha

Satul

Nifon

Lei / ha

Satul Căprioara

Lei / ha

1

Teren arabil

19

19

19

15

2

Păşune

15

15

15

13

3

Fâneaţă

15

15

15

13

4

Vie

28

28

28

19

5

Livadă

35

35

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

19

19

19

15

7

Teren cu ape

8

8

8

-

 

Art.6. Pentru determinarea impozitului pe terenul din intravilanul satelor comunei Hamcearca se va aplica coeficientul de corectie pozitivă de:

1,10– pentru toate satele componente ale comunei- corespunzător rangului IV.

Art.7. Impozitul pe terenul situat în extravilan, se stabileşte astfel:

Nr. Crt.

Categoria de folosinţă

Hamcearca

Lei/ha

Balabancea

Lei / ha

Nifon

Lei /ha

Căprioara

Lei / ha

1

Teren cu construcţii

30

30

30

25

2

Arabil

50

50

50

45

3

Păşune

25

25

25

23

4

Fâneaţă

25

25

25

23

5

Vie pe rod

52

52

52

50

6

Livadă pe rod

52

52

52

50

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

 

15

 

15

 

15

 

10

8

 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

 

3

 

3

 

3

 

3

9

Teren cu amenajări piscicole

30

30

30

28

                 

Art.8. Pentru determinarea impozitului  din  extravilan, pentru toate satele, se va aplica coeficientul de corecţie pozitivă de 1,10 ( corespunzător rang. IV);

Art.9. Începând cu data de 01 ianuarie 2020, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

Art.10. (1) Taxa asupra mijloacelor de transport, cu tractiune mecanică, care aparţin contribuabililor se stabileste în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului,pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din aceasta,astfel:

 1. Tipul mijlocului de transport - înmatriculate                            lei/an/200 cmc 
 • motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitate                             

         cilindrică până la 1.600 cmc inclusiv                                                      9

     2)  autoturisme cu cap. cilindrică între 1601 şi 2000 cmc  inclusiv                18

     3) Autoturisme cu cap. cilindrică între 2001 și 2600 cmc inclisiv                  72

     4) autoturisme cu cap. cilindrică între 2601 și 3000 cmc inclusiv                  144

     5) autoturisme cu cap. cilindrică peste 3001 cmc                                           290

     6) autobuze, autocamioane, microbuze                                                            24

     7) alte vehicole cu tractiune mecanica cu masa totala maxima

         autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum și autoturismenele

        de teren din producţia internă                                                                        30

     8) tractoare înmatriculate                                                                                    18

 1.       b) Vehicule înregistrate                                                                      lei/200 cmc

     1) Vehicule înreg. Cu cap.cilindrică < 4.800 cmc                                           3

     2) Vehicule înreg.cu cap.cilindrică  > 4.800 cmc                                            5

     3) Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată                                      100 lei / an

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

 

Art.11. Se aprobă procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor la nivelul comunei Hamcearca, activitatea desfăşurându-se pe compartimente de funcţionare astfel:

 1. aprovizionarea cu material necesare (numere de înregistrare; cereri; certificate de înregistrare şi radiere) se va face de compartimentul financiar contabil;
 2. înregistrarea cererilor şi eliberarea certificatelor de înregistrare se va efectuaa de compartimentul secretariat;
 3. încasarea taxelor aferente acţiunii de înregistrare evidenţă şi radiere se va efectua de compartimentul financiar impozite –taxe;
 4. se stabilesc urmatoarele taxe şi tarife:

Nr. crt.

secificatie

               Tipul vehiculului

moped

Tractor/remorca

carute

 

1

Taxa înregistrare vehicul

25

25

25

 

2

C/V certificate înregistrare

5

5

6

 

3

C/Vnumere înregistrare

20

25

30

 

Art.12. (1 ) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

 Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei / an)

Ax(e) motor(oare)

cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1.257

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

555

1.257

II

3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1.019

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.019

1.583

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.019

1.583

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1.019

1.583

III

4 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.046

1.661

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.661

2.464

 

(2) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei / an)

 

 

Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

2+1 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

 

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

 

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

 

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

 

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

 

 

8

Masa de celpuţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

 

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

803

1.408

 

II

2 + 2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

 

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

 

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

 

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

 

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1.537

 

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2.133

 

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3.239

 

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133

3.239

 

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2.133

3.239

 

III

2 + 3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.698

2.363

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.363

3.211

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.363

3.211

 

IV

3 + 2 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.500

2.083

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.083

2.881

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.881

4.262

 

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.881

4.262

 

V

3 + 3 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1.032

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.032

1.542

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.542

2.454

 

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.542

2.454

 

 

Art.13. Pentru remorci, semiremorci sau rulote se stabilesc următorul impozit:

 1. până la 1 tonă inclusiv = 9 lei;
 2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone = 34 lei;
 3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone = 52 lei;
 4. peste 5 tone = 64 lei;

Art. 14. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Impozit

lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

550

5. Scutere de apă     

210

 

Art.15. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizatiilor se stabilesc următoarele taxe:

 

 1. Certificatele de urbanism în mediul rural:

         Suprafața                                                                  taxa – lei (ron)

 1. a) până la 150 m.p. inclusiv 6
 2. b) intre 151 și 250 m.p        7
 3. c) intre 251 și 500 m.p.                9
 4. d) intre 501 și 750 m.p                                        12
 5. e) intre 751 și 1.000 m.p.                                        14
 6. f) peste 000 m.p. 14 + 0,01 lei/ mp pentru  fiecare m.p.  ce depăşeşte l.000 mp

 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 1. Autorizatiile de constructie pentru lucrările care se autorizează potrivit legii:

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (1) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(3) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 1. Autorizatia de foraje și excavări = 8 lei / m.p.
 2. Autorizarea constructiilor provizorii de şantier necesare executării

lucrărilor de şantier = 3 % din valoarea autorizata:

 1. Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere, corturi,căsuţe sau

rulote -= 2 % din valoarea autorizată:

 1. Autorizarea constructiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu,

chioşcuri, panouri reclama, afisaj, etc.= 8 lei/m.p.

 1. Autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele de

apă, energie, telefonie și televiziune prin cablu = 13 lei pentru fiecare instalaţie sau  racord;

 1. Eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de

către primar  -  l5 lei;

 1. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă= 9

Art.16. (1)Pentru eliberarea altor autorizaţii și certificate  se stabilesc următoarele taxe:

 1. Pentru eliberarea autorizatiilor de funcţionare a unor activităţi

      economice   =20 lei;

 1. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurarea unei activităţi- în mediul rural = 20 lei;

3.1  Pentru elibererea atestat de producător agricol =  60 lei;

 3.2. Pentru elibererea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol =  60 lei 

 1. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de functionare= 20 lei;
 2. Pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau alte

planuri deţinute de consiliul local – 25 lei, pentru fiecare exemplar.

(2) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor și 932 - Alte activităţi recreative și distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 1. a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
 2. b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

Art.17. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj, reclamă:

 1. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate și afisaj,panouri sau alte

mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxă de 23 lei /an / m.p.

 1. Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala este

de 32 lei.

Art.18. Taxe copiere documente (A4) – 0,50 lei/pag.               

Art.19. Taxe pentru eliberarea certificatului fiscal în cuantum de 5 lei/bucata;

Art.20. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Art.21. Taxe speciale:

 1. (1) Pentru închirierea căminelor culturale în vederea efectuarii nunţilor şi altor manifestari se stabilesc următoarele taxe:
 2. 150 lei, pentru activităţile cu durată de 24 ore;
 3. 50 lei, pentru activităţile de până la 8 ore;

(2) Pentru închirierea trapezelor se stabileste o taxa de 50 lei pentru parastas si 100 pentru botezuri si alte evenimente

 1. Pentru apa potabilă livrată prin sistemul de alimentare cu apă în localităţile Balabancea, Hamcearca, Caprioara şi Nifon se stabileşte preţul/tariful de 2,60 lei/ m.c.;
  • Pentru neplata la termenul prevăzut în contract a facturilor emise pentru consumul de apă se va aplica o dobândă penalizatoare de 0,1, pe pe zi lucrătoare.
  • Pentru pierderile de apă potabilă din sistemul de alimentare al comunei Hamcearca care se produc din vina abonatului (apometru neasigurat împotriva îngheţului sau diverselor accidente care se pot solda cu pierderi de apă)se va evalua pierderea de către o comisie formată din aparatul propriu al UAT Hamcearca, iar pierderea constatată va fi facturată ca şi consum propriu.
  • Pentru neachitarea a două facturi, cosecutive, ce reprezintă contravaloarea apei potabile livrată prin sistemul de alimentare al comunei Hamcearca,abonatul va fi debranşat și va suporta contravaloarea facturii restante;
  • Pentru rebranşarea la sistemul de alimentare cu apă al comunei Hamcearca după ce s-a efectuat debranşarea (neachitarea a două facturi consecutive) se stabileşte o taxă de 200 lei;
  • Pentru clădirile/locuinţele în care nu se locuieşte permanent, plata la serviciile de salubrizare se va încasa în cuantum de 25% din valoarea taxei de salubrizare stabilită de C. L. Hamcearca numai în baza unei cereri însoţită de documente justificative (CI/BI/CD etc.)
 2. Pentru închirierea maşinilor şi utilajelor ce aparţin Primăriei Hamcearca se stabilesc următoarele tarife:
 3. a) Pentru închirierea buldoexcavatorului în vederea executării de lucrări se stabileşte o taxă de:

-120 lei / oră – persoană fizică;

- 150 lei/oră - persoană juridică

 1. b) Pentru închirierea tractorului la transport:

       la kilometri:

      - cu 1 remorcă =  5  lei/km;

      - cu 2 remorci =   6  lei/km;

      la oră  =   100 lei;

 1. c) Pentru închirierea tractorului la arat:

                     - extravilan=  350  lei/ ha;

                     - intravilan =   60  lei/1.000 m.p.

 1. d) Pentru închirierea autoutilitarei şi a microbuzelor şcolare se stabilesc următoarele taxe:

                     - în judeţ  =  2,5 lei/km;

                     - în afara judeţului  2,4 lei/km;

Art.22. Alte taxe:

 1. Pentru preluarea deşeurilor de la gospodăriile populaţiei se stabileşte o taxă de colectare de 4 lei/lună/ pers.- 48 lei /an;
 2. Pentru exercitarea activitatii de comerţ stradal de către comerciantii ambulanţi care solicită acord în vederea desfacerii mărfii la nivelul comunei Hamcearca se stabileste o taxa de 20 lei;
 3. Pentru comercianţii care îşi desfac mărfurile în ziua de marţi (piaţă) se stabileşte o taxă de = 5,00 lei pentru străini, 2,00 lei pentru localnici (pt. 1 tarabă), iar pentru persoanele care dovedesc cu acte (Certificat de producător) că sunt producători, sunt scutiţi de la plata taxei;
 4. Pentru terasele aferente activitatilor comerciale și de alimentatie publica situate pe terenul apartinand domeniului public al comunei se stabileste o taxa de 1 lei /m.p./luna; 
 5. Pentru închirierea spatiilor din magaziile și grajdurile trecute în adiministrarea primariei comunale se stabileste o taxa de 0,20 lei/mp/ lună.
 6. Pentru închirierea terenului intravilan, aferent magaziilor şi grajdurilor trecute în administrarea primăriei comunale se stabilieşte o taxă de 0,10 lei/mp/lună;
 7. Pentru folosirea terenului arabil, proprietatea Primăriei Hamcearca, din intravilanul și extravilanul localităţilor se stabileşte o taxă de 0,20 lei/mp/ lună
 8. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia – Hamcearca practicat de către alte persoane decât locuitorii comunei Hamcearca se stabileşte o taxă de 50 lei/ zi;
 9. Pentru pescuitul sportiv pe lacul Horia- Hamcearca practicat de către locuitorii comunei Hamcearca se stabileşte scutirea de la plata taxei.
 10. Taxa înregistrare contract de arenda – 2 lei/contract
 11. Taxa legalizare inscrisuri oficiale – 10 lei/legalizare.

Art.23. Taxele aferente compartimentului de stare civilă:

 1. Eliberarea duplicatelor certificatelor  de naştere, căsătorie, deces, deteriorate, distruse, pierdute = 50 lei;
 2. Oficierea căsătoriilor = 50 lei;
 3. Eliberarea celui de-al doilea duplicat certificat de naştere, de căsătorie , de deces = 100 lei;

Art.24. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice,până la data de 31 martie 2020 se acordă o bonificaţie de 10 %.